حفاری در کجور

23/10/2010 06:34

 

در گمانه زنی که در شهر باستانی کجور یکی از مکانات کوهستانی مازندران باستانشناس آقای رضا موسوی

بقایای معماری در انجا یافت شد حفاری با موفقیت به پایان رسید


باستانشناسی ایران -عصر سنگ -باستانشناسی جهان -غار کمربند.انجمن باستان شناسی دانشگاه کمال الملک - archaeology.com