ژن های نئاندرتال ها 'در ما زند است

03/12/2010 12:50

با بررسی و آزمایشات ژنتکی بر روی اسنخوان های بدست آمده از انسانهای بدوی دانشمندان علوم زنتیکی

نئاندرتال ها 'در ما شده اند.


باستانشناسی ایران -عصر سنگ -باستانشناسی جهان -غار کمربند.انجمن باستان شناسی دانشگاه کمال الملک - archaeology.com