بازدید از منشور کروش در 89.8.11

05/10/2010 13:41

دانشگاه کمال الملک جهت بازدید از منشور کروش برای دانشجویان باستانشناسی تا تاریخ 10/8/89  

 

دانشجویان گروه باستانشناسی را به موزه ایران باستان برد.


باستانشناسی ایران -عصر سنگ -باستانشناسی جهان -غار کمربند.انجمن باستان شناسی دانشگاه کمال الملک - archaeology.com